Dünya Ekonomik Forumu Mesleklerin Geleceği Raporu 2020 (Okuma Notlarım ve Yorumlarım)

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan Mesleklerin Geleceği 2020 (Future of Jobs 2020) raporu, her sene mevcut yapıda tüm dünyada yaşanan global gelişmeleri dikkate alarak geleceğin işlerine dair fikir veren bir öngörü araştırmasıdır. Meslekleri geleceği başlığındaki bu raporda, çalışma hayatına dair genel bir bakış ve sonrasında da hakim trendlerin izlenmesi ile sektör bağımsız olarak yaşanan çalışan nesil değişimi, iş yapma yöntemlerinin değişim, önemi artan ve azalan meslekler ile iş hayatında kişileri öne çıkaracak hatta gerekli olacak olan yeteneklere dair çıktılar vererek herkesi bilgilendirmektedir.

Ekim ayında yayınlanmış olan son Mesleklerin Geleceği araştırmasında ise hem 2020 yılına hem de geleceğimize de önemli etkileri olacak olan COVID-19 pandeminin önemli bir etken olduğunu belirtmem lazım. COVID-19 salgınının neden olduğu küresel durgunluk, 2020 yılı işgücü piyasası için oldukça belirsiz bir görünüme neden oldu. Zira COVID-19’un işgücü piyasasının beklenenden daha hızlı değişmesine ve eskiden “işin geleceği” olarak kabul edilen şeyin çoktan geldiğine işaret bu rapor işaret etmektedir.

İşlerin Geleceği Raporu 2020, şunlara ışık tutmayı hedefledi:

1)     2020’de şimdiye kadarki uzun ekonomi tarihinde pandemiye bağlı aksaklıklar,

2)     Teknoloji ile iç içe ve adapte olan iş ve yeteneklere dair gelecek beş yıllık bir görünüm sunmak.

Şu anda yaşanan yüksek derecedeki belirsizliğe rağmen, niteliksel ve nicel bilgilerden yola çıkaracak işlerin ve becerilerin geleceğini temel alan bir rapordur. Ayrıca hem mevcut durum hem de geleceğe dair daha net bir resim oluşturabilmek amacıyla çalışanlarla ilgili son veriler ışığında kamu ve özel sektörden iş liderleri ile üst düzey yöneticiler, baş strateji sorumluları ve insan kaynakları yöneticilerinin görüşleri alınmıştır. Rapor ayrıca gelişmiş yada gelişmekte olan 26 ülkedeki 15 farklı endüstriyel sektörden derinlemesine bilgiler sağlamaktadır.

Ankete katılan işletmelerin yaklaşık% 43’ü, teknoloji entegrasyonu nedeniyle işgücünü azaltmaya hazır olduklarını,% 41’i göreve özel işler için yüklenici firma ve kaynak kullanımlarını artırmayı planladıklarını ve %34’ü de teknoloji entegrasyonu nedeniyle işgücünü genişletmeyi planladıklarını belirtiyor.

2025 yılına kadar, araştırma yapılmış olan 26 ülkedeki 15 sektörde insanlar ve otomasyon/makineler arasındaki yeni oluşacak iş paylaşımları nedeniyle orta ve büyük işletmelerde 85 milyon işi kesintiye uğratacak.

İşyerinde otomasyon ve dijitalleşme arttıkça talepte veri girişi, muhasebe ve idari destek gibi alanlardaki roller azalmaktadır. Şirket yöneticilerinin % 80’inden fazlası iş süreçlerini dijitalleştirme ve yeni teknolojileri devreye alma planlarını hızlandırdı. 2025 yılına kadar, işverenler işi insan ve makineler arasında eşit olarak paylaştıracak. Makineler öncelikle bilgi ve veri işlemeye, idari görevlere ve beyaz ve mavi yakalı pozisyonlar için rutin manuel işlere odaklanacaktır. Rapordaki vurucu verilerden biri de önceki yılların aksine, yeni işlerin oluşturulması yavaşlarken, mevcut işlerin yok edilmesi süreci hızlanmaktadır.

Dünya Ekonomik Forumu Değişim Direktörü Sayın Saadia Zahidi, COVID-19 pandemisinin, geleceğin iş dünyasının geliş sürecini hızlandırdığını belirtti. Hızlanan otomasyon ve COVID-19 durgunluğunun sonuçları, işgücü piyasalarında mevcut eşitsizlikleri derinleştirdi ve 2007-2008 küresel mali krizinden bu yana istihdamda elde edilen kazanımları da tersine çevimii oldu. Bu dönemden ve sorunlardan iş hayatındaki çıkış noktası ise küresel iş gücü için işletmeler ve hükümetlerin yeni bir vizyon uygulamak için acilen birlikte çalışmayı planlamaları ve hayata geçirmeleridir.

Yetenekleri Yenileyen Devrim İçin Yeni Aciliyet Duygusu

Ekonomi ve iş piyasaları geliştikçe, yapay zeka gibi dördüncü sanayi devrimi teknoloji endüstrilerinde ve içerik oluşturma alanlarında 97 milyon yeni rol ortaya çıkacak. İnsanların yönetim, tavsiye verme, karar verme, muhakeme, iletişim ve etkileşim gibi yetenekleri kıyaslı olarak öne çıkacaktır. Yeşil ekonomi işlerini, veri ve yapay zeka ekonomisinin ön saflarındaki rollerin yanı sıra mühendislik, bulut bilişim ve ürün geliştirmede yeni rolleri doldurabilecek çalışanlara talepte bir artış olacak.

Önümüzdeki beş yıl içinde görevlerinde kalmaya hazırlanan işçilerin yaklaşık % 50’sinin temel becerileri için yeniden beceri kazanmaya ihtiyacı olacak.

Yaşanan ekonomik gerilemeye rağmen, çoğu işveren işgücünü yeniden vasıflandırmanın değerini kabul etmekte ve ankete katılan işverenlerin ortalama % 66’sı, bir yıl içinde mevcut çalışanların vasıflarını artırma ve buna yönelik bir yatırım planlamaktadır.

Sayın Zahidi, “Gelecekte, en rekabetçi işletmelerin insan sermayelerine – çalışanlarının becerilerine ve yetkinliklerine – yoğun şekilde yatırım yapan şirketler olduğunu göreceğiz.”

Daha kapsayıcı bir çalışma geleceği inşa etmek

COVID-19’un neden olduğu benzeri görülmemiş değişikliklerden en olumsuz etkilenen bireyler ve topluluklar, muhtemelen zaten en dezavantajlı durumda olanlar olacaktır. COVID-19’un Amerika Birleşik Devletleri işgücü piyasası üzerindeki etkisine bakılırsa Şubat ve Mayıs 2020 arasındaki veriler, yerinden edilmiş işçilerin çoğunlukla daha düşük maaş alan genç ve kadınların olduğunu gösterdi.

2008 küresel mali krizinin etkisi eğitim düzeyi düşük bireyler üzerinde etkiliyken, COVID-19 etkisi çok daha önemli ve mevcut eşitsizlikleri derinleştirme olasılığı da daha yüksek seviyelerdedir.

Raporda görüşleri alınan Coursera’nın İcra Kurulu Başkanı Jeff Maggioncalda, pandeminin orantısız bir şekilde milyonlarca düşük vasıflı işçiyi etkilediğini belirtti. Şu anda, dünya çapındaki işletmelerin yalnızca % 21’i, yeniden beceri kazandırma ve beceri geliştirme programları için kamu fonlarından yararlanabiliyor. Kamu sektörünün işçilere yardımcı olmak için üç aşamalı bir yaklaşıma ihtiyacı olacaktır. Bu, yerinden edilmiş işçiler için daha güçlü güvenlik ağları sağlamayı, eğitim ve öğretim sistemlerini iyileştirmeyi ve pazarlara ve gelecek işlere yatırımlar için teşvikler oluşturmayı içerir.

Uzaktan çalışma kalıcıdır ancak adaptasyon gerektirir

İşverenlerin yaklaşık % 84’ü, uzaktan çalışmanın önemli ölçüde genişlemesi için hazırlar ve işverenler, işgücünün % 44’ünü uzaktan çalışmaya yönelik potansiyellerinin olduğunu belirtti.

Rapora göre, iş liderlerinin % 78’i işçi verimliliği üzerinde bazı olumsuz etkiler beklerken bazı endüstrilerin ve şirketlerin COVID-19 salgınının neden olduğu uzaktan çalışmaya geçişe yeterince hızlı adapte olmakta zorlandığını gösteriyor.

Kariyerde Yeni Normal

Araştırma ayrıca, artan sayıda insanın tamamen yeni mesleklerde kariyer değişiklikleri yaptığını gösterdi. Son beş yılda toplanan LinkedIn verilerine göre, kariyer değişimlerinin yaklaşık % 50’si yapay zeka ve veri yönetimi ile ilgili olan alanlardan olmaktadır.

LinkedIn Baş Ekonomisti Karin Kimbrough “COVID-19’un bir sonucu olarak işsiz kalan büyük işgücü nüfusunu geleceğe dönük işlere dönüştürme ve geliştirme yollarını düşünürken, kariyer geçişlerini sağlamak için gerekli becerilere ilişkin yeni iç görüler, hem kamu hem de özel sektördeki liderler için büyük bir potansiyel ”dedi.

İşlerin Geleceği Araştırmasına göre, eleştirel düşünme, analiz ve problem çözme gibi temel beceriler, eğitimciler ve işletmeler için sürekli olarak yeniden beceri kazandırma ve beceri geliştirme önceliklerinin başında geliyor.

2020’de yeni ortaya çıkan, dayanıklılık, stres toleransı ve esneklik gibi kendi kendini yönetme becerileridir.

Coursera’dan elde edilen veriler, bireylerin insanlar ve kültür, içerik yazma, satış ve pazarlama alanlarında yeni ortaya çıkan her meslek için en iyi 10 beceriyi bir ila iki ay içinde kazanmaya başlayabileceğini gösteriyor.

Çevrimiçi öğrenme fırsatları arayan insan sayısında dört kat artış, çalışanlarına çevrimiçi öğrenme fırsatları sunan işverenlerde beş kat artış ve devlet desteği ile çevrimiçi öğrenmeye erişen kişilerin kayıtlarında da dokuz kat artış olmuştur.

Çalışanlar kişisel gelişim kurslarına daha fazla önem veriyor; işsizler veri analizi, bilgisayar bilimi ve bilgi teknolojisi gibi dijital becerileri öğrenmeye daha fazla önem vermektedirler.

Mesleklerin Geleceği

İşlerin Geleceği raporu, geleceğin işlerini ve becerilerini haritalandırarak değişimin hızını izlemektedir. Toplam 8 milyon çalışan istihdam eden yaklaşık 300 küresel şirketi temsil eden kıdemli iş liderleri ile insan kaynakları ve strateji şeflerinin 2025 yılına kadarki işgücü planlamasını ve nicel projeksiyonlarını sunan rapor aynı zamanda Dünya Ekonomik Forumu yönetici ve uzman topluluklarının geniş bir yelpazesinin uzmanlığından yararlanmaktadır. Rapor, zamanımızın en önemli zorluklarından birine ışık tutmak için yenilikçi yeni ölçütler sağlayan LinkedIn, Coursera, ADP ve FutureFit.AI verilerini içermektedir.

 Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu

Yukarıdaki gibi görselleştirdiğim iş hayatındaki 10 etkin yeteneğin bundan önceki 2 rapor ve şu anda yayınlanan raporu da kapsayan görünümü bu şekilde olmuştur.

2010 yılında yayınlanan rapor 2015 yılına dair bir projeksiyon sunmuş, 2015 yılı raporu 2020 yılına ışık tutmuş ve Ekim 2020 de yayınlanan bu rapor ise 2025 yılına dair bir fikir vermeyi amaçlamıştır.

Bu 3 rapordaki bazı çıkarımlarım ve yorumlarım da şu şekildedir:

 • 2015 yılı ve 2020 yılı yetkinlikleri daha çoğunluklu olarak kişisel beceri ve iletişim yeteneklerini ön plana çıkarmıştır.
 • 2015 yılından 2020 yılına geçişte 8 yetkinlik korunmuştur.
 • 2015 yılından 2020 yılına geçişte sadece 2 yeni yetkinlik eklenmiştir. Bunlar “Duygusal Zeka (EQ)” ile “Bilgisel Esneklik” olmuştur.
 • 2025 yılı projeksiyonuna geldiğimizde COVİD-19 etkisi net bir şekilde görüşmektedir.
 • 2020 yılı projeksiyonundan sadece 3 yetenek korunarak 2025 yılında da olması beklenmiştir. Bu yeteneklerin önem sıraları ise birer basamak düşmüştür.
 • Bu yetkinlikler: “Karmaşık Problem Çözme”, “Eleştirel Düşünme ve Analiz” ile “Yaratıcılık, Orijinallik ve Girişimcilik”.
 • COVID-19 etkisi ile 2025 yılı projeksiyonuna dahil olan ilk sıradaki yetkinlik: “Analitik Düşünme ve İnovatif Olmak” olmuştur.
 • Bu tür Kriz zamanlarında öne çıkan “Liderlik ve Sosyal Etkileme” de listeye 6. Sıradan giren önemli bir yetkinlik olarak göze çarpmaktadır.
 • Ayrıca Teknolojinin ve uzaktan eğitim ile çalışma yöntemlerinin popüler olduğu 2020 yılının sonrasında da bu etkilerin süreceği düşünülebilir.
 • Bu nedenlerle 2 yeni yetkinliğin teknoloji tabanlı olduğu açıkça görülmektedir: “Teknoloji Kullanımı” ile “Teknoloji Tasarımı ve Programlama” olmuştur.
 • Gene bu yıl önemi daha da net olarak anlaşılan dayanıklılık, stres toleransı ve esneklik gibi kendi kendini yönetme becerileri 2025 yılının iş hayatında olmazsa olmaz yetkinlikleri olacak gibi görünüyor.

Tüm bu bilgiler ışığında değişimin bu denli hızlı yaşandığı günümüzde değişime ayak uydurabilen ve çevik olabilen, kendini ve organizasyonu geliştiren kültür, iş sürekliliği ve dayanıklılığı önemseyen ve stratejik hareket için gerekli çalışmaları yürüten organizasyonlar ve devletlerin geleceğe daha güvenle bakması mümkün olacaktır. Bu kişisel yetkinliklerin de kazanılması da bireysel olarak kendimize sağlayacağımız en büyük yatırım olacaktır. Ama en önemlisi de geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için Yeşil Çevre ve Yeşil Ekonomi kavramlarının yaygınlaşması ve bu konuda adımların da atılması olacaktır.

Geleceğe şimdiden hazırlıklı olmak dileğiyle…

Not: Raporu incelemek isteyenler için ingilizce versiyonu şu adresten alınabilir:

Ayrıca gene Dünya ekonomik Forumu tarafından hazırlanmış olan ve gelecekteki mesleklere dair bilgi içeren bir video da aşağıdaki linkten izlenebilir:

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: